Logopedia

La Logopèdia o teràpia del llenguatge és una disciplina professional que està relacionada amb Ciències de la salut, Psicologia i lingüística aplicada.

Es tracta de la prevenció, l’avaluació i la intervenció dels trastorns de la comunicació humana, manifestada a través de patologies i alteracions en la veu, la parla, el llenguatge (oral, escrit i gestual), les funcions auditives i orfacials, tant en nens com en adults.

Tractaments per patologies derivades de dèficit d’audició: dificultats d’adquisició, retards i trastorns:

 • Cofosi
 • Hipoacusia
 • Presbiacusia

Trastorns de desenvolupament:

 • Difàsies
 • Dificultat del procés de lectoescriptura (dislexia, disgrafia, disortografia)

Trastorns adquirits:

 • Afàsies
 • Alèxia i agrafia
 • Agnosies
 • Apraxies
 • Trastorn de l’atenció
 • Trastorn de la memòria

Trastorns de la parla:

 • Anàrtria-disàrtria
 • Disglòssies
 • Dislalies
 • Retards de la parla

Trastorns de la veu:

 • Disfonies orgàniques i funcionals
 • Laringectomies

Trastorns del ritme i la fluència:

 • Disfèmia, taquifèmia, bradifèmia i disprosòdia

Trastorns derivats d’altres patologies:

 • Disfuncions orofacials: respiració bucal, deglució atípica
 • Disfuncions respiratòries i trastorns tubàrics
 • Trastorns de la dinàmica de la deglució (disfàgia)

Trastorns d’elements no verbals de comunicació:

 • Proxèmica
 • Contacte ocular
 • Gestualitat
 • Entonació, …

Trastorns secundaris a malalties neurològiques.